Des del Blog de la Biblioteca del Campus Gandia CRAI no ens fem responsables dels comentaris o les opinions de persones alienes al blog.

Cada persona que faci un comentari serà responsable legal de les possibles actuacions que tercers puguin tenir en contra d’ells o contra aquest blog per aquests motius. Es declina tota responsabilitat legal i jurídica de tots els comentaris escrits per persones alienes per part de la Biblioteca.

Queda totalment prohibit incloure en el blog dades de caràcter personal, en els termes assenyalats en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La Biblioteca es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense previ avís.

Els usuaris poden trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines Web independents d’aquesta amb la finalitat de facilitar l’accés a altres fonts d’informació en Internet, no obstant això, la Biblioteca no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions i/o els continguts d’aquests enllaços.